در جسـتـجـوی تــو... امپراطور sh

برای دل من... همیشه تو خواهی ماند!! حتی اگر مخاطب تمام این نوشته هایم... او شوند!!

وقتی قلب هایمان کوچکتر از غصه هایمان میشود

وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم

و بغض هایمان پشت سر هم میشکند...

وقتی احساس میکنیم بدبختی ها بیشتر از سهممان است...

و رنجها بیشتر از صبرمان!

وقتی امیدها ته میکشد و انتظارها به سر نمیرسد!

وقتی طاقتمان تمام میشود و تحملمان هیچ...

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم

و مطمئنیم که تو... فقط تویی که کمکمان میکنی

آن وقت است که تو را صدا میکنیم و تو را میخوانیم...

آن وقت است که تو را آه میکشیم

تو را گریه میکنیم و تو را نفس میکشیم.

 

وقتی تو جواب میدهی...

دانه دانه اشکهایمان را پاک میکنی

و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری

گره ی تک تک بغضهایمان را باز میکنی

و دل شکسته مان را بند میزنی

سنگینی ها را برمیداری و جایش سبکی میگذاری و راحتی...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی و بیشتر از حجم لبهایمان لبخند

خواب هایمان را تعبیر میکنی و دعاهایمان را مستجاب

قهرها را آشتی میدهی و سخت ها را آسان

تلخ ها را شیرین میکنی و دردها را درمان...

ناامیدیها، همه امید میشوند و سیاهی ها سفید سفید...

 

خداوندا... تنها تو را میخوانیم و تنها از تو یاری میجوییم..!!

 

 

ساده ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻭﺳﺘ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...

ﻭ ﺗﻮ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽﻤﻨﺖ ﺑﻮﺩﻧد!!


ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺁﺩﻡ ﻫ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ، ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ...

ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻏﺮﻭﺭﺷﺎﻥ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺍﺕ ﮐنند!!

ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ...

ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ِ ﭘﺸﺖ ﭘﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎنند!!

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﭘُﺮ ﻣﯽ کنی...

ﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﻣﺎنی!!

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎشی،

ﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺣﻤﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ...

ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻮ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ِ "آدم بودن" ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ..!!

 

 

ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ،

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮی ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺘﻋﺸﻘﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.

زﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ

ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ...

زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ی ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ!ﻫﺮ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ بطری ﺭﺍ ﺑﻪ سمت ﺟﻔﺖ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ

ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ،

ﺷﯿﺮﻧﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮ ﺍﻭ ﮐﺮﺩ...


ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍ

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ فاصله گرفت و ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩ!!


ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ: عزیزم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ مرﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ!

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ که ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ!

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻦ ﻭ عمق وجودشان ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ بسا ﻫﻨﺮ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!!ﺍﻣﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺮﺻﻔﺘﺎﻥ ﭼﻪ اندک..!!

 

 

 سلام دوستای خوبم

لطفا به وبلاگ حسین جان هم سر بزنید

اینجا کلیک کنید حله...

 

نوشته شده در ۱۳٩۳/٦/۱۳ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ توسط امپراطور نظرات ()


قالب جدید وبلاگ پيجك دات نت