... افســــوس...

وقتی قلب هایمان کوچکتر از غصه هایمان میشود

وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم

و بغض هایمان پشت سر هم میشکند...

وقتی احساس میکنیم بدبختی ها بیشتر از سهممان است...

و رنجها بیشتر از صبرمان!

وقتی امیدها ته میکشد و انتظارها به سر نمیرسد!

وقتی طاقتمان تمام میشود و تحملمان هیچ...

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم

و مطمئنیم که تو... فقط تویی که کمکمان میکنی

آن وقت است که تو را صدا میکنیم و تو را میخوانیم...

آن وقت است که تو را آه میکشیم

تو را گریه میکنیم و تو را نفس میکشیم.

 

وقتی تو جواب میدهی...

دانه دانه اشکهایمان را پاک میکنی

و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری

گره ی تک تک بغضهایمان را باز میکنی

و دل شکسته مان را بند میزنی

سنگینی ها را برمیداری و جایش سبکی میگذاری و راحتی...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی و بیشتر از حجم لبهایمان لبخند

خواب هایمان را تعبیر میکنی و دعاهایمان را مستجاب

قهرها را آشتی میدهی و سخت ها را آسان

تلخ ها را شیرین میکنی و دردها را درمان...

ناامیدیها، همه امید میشوند و سیاهی ها سفید سفید...

 

خداوندا... تنها تو را میخوانیم و تنها از تو یاری میجوییم..!!

 

 

ساده ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻭﺳﺘ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...

ﻭ ﺗﻮ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽﻤﻨﺖ ﺑﻮﺩﻧد!!


ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺁﺩﻡ ﻫ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ، ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ...

ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻏﺮﻭﺭﺷﺎﻥ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺍﺕ ﮐنند!!

ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ...

ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ِ ﭘﺸﺖ ﭘﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎنند!!

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﭘُﺮ ﻣﯽ کنی...

ﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﻣﺎنی!!

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎشی،

ﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺣﻤﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ...

ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻮ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ِ "آدم بودن" ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ..!!

 

 

ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ،

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮی ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺘﻋﺸﻘﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.

زﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ

ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ...

زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ی ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ!ﻫﺮ ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ بطری ﺭﺍ ﺑﻪ سمت ﺟﻔﺖ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ

ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ زن ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ،

ﺷﯿﺮﻧﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮ ﺍﻭ ﮐﺮﺩ...


ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍ

ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ فاصله گرفت و ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩ!!


ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ: عزیزم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ مرﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ!

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ که ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ!

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻦ ﻭ عمق وجودشان ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ بسا ﻫﻨﺮ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!!ﺍﻣﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺮﺻﻔﺘﺎﻥ ﭼﻪ اندک..!!

 

 

 سلام دوستای خوبم

لطفا به وبلاگ حسین جان هم سر بزنید

اینجا کلیک کنید حله...

 

/ 32 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پردیس

سلام ممنونم که بهم سر زدی ببخشید که دیر اومدم چن وقت نبودم[گل]

امیرحسین

خیلی خیلی زیبا بود.مخصوصا اونی که در مورد خدا بود[گل]

morteza

وقتی عطر تنت را میخواهم …..  به باد هم التماس میکنم ….  خدا که جای خود دارد ….

تشنه لب

روز عاشورا - گروه گل یاس کاش بودیم آن زمان کاری کنیم از تو و طفلان تو یاری کنیم کاش ما هم کربلایی می شدیم در رکاب تو فدایی می شدیم السلام علیک یا ابا عبدالله …

آوا

سلام دوست عزیز بروزم سربزن.

آوا

سلام دوست عزیز بروزم سربزن.

مسافر جاده عشق

مرا از یاد برد آخر.....! و من جز او تمام عالمی را بردم از یادم......!!!

حسرت

سلام ادرس وبمو تغییر دادم اینه با این لایکش کن

حمید

سلام عیدتون مبارک[قلب][گل]